Læs den officielle beskrivelse

Introduktion

Energisystemer inden for miljøteknologi er et tværfagligt program, der sigter mod at imødegå den nuværende og voksende udfordring med at mindske fossile brændstofressourcer og den kritiske efterspørgsel efter alternative, vedvarende energikilder som en global prioritet. Da energisektoren gennemgår transformative ændringer, er en højtuddannet og forskelligartet arbejdsstyrke nødvendig for at forny og drive verdens rene energi fremtid.

Ph.d.-uddannelsen i Energy Systems - Environmental Engineering integrerer teknologien i energisystemudvikling i lyset af miljøplanlægningsbehov for en mere effektiv implementering af sådanne teknologier. Målet med energisystemerne inden for miljøteknik er at skabe en højtstående underskrift, et tværfagligt kandidatprogram for ingeniører, der forfølger eller forventer en industriel eller offentlig planlægningskarriere.

Dette program fokuserer primært på virkningerne af industrielle aktiviteter på miljøet og valget af omkostningseffektive saneringsstrategier og midler. Alle studerende får en dybere forståelse for både indvirkningen af ​​miljøforringelse på samfundet og virkningerne på industriaktiviteten af ​​samfundets krav til beskyttelse af mennesker og miljø.

Ph.d.-pensum

Ph.d. i Energy Systems Engineering-Environmental kræver færdiggørelse af 36 point, et sæt kernekurser (9 point), 9 studiepoints valgfrie kurser og en ph.d.-afhandling (18 point). Hovedvægten af ​​programmet er på en vellykket gennemførelse af et original og selvstændigt forskningsprojekt skrevet og forsvaret som en afhandling.

Omfattende eksamen

Komplet eksamen skal højst tages i slutningen af ​​4. semester og er påkrævet, før en studerende kan forsvare ph.d.-forslaget. Studerende vil have to chancer for at bestå ph.d.-kompetencen. Hvis eleverne får en evaluering af "utilfredsstillende" på deres første omfattende prøveforsøg, kan den studerende genoptage kvalifikationen en gang. Et andet fiasko vil resultere i opsigelse fra programmet. Den omfattende eksamen er designet til at sikre, at den studerende begynder tidligt i at få forskningserfaring; det sikrer også, at den studerende har potentiale til at udføre doktorgradsstudier.

Ph.d.-forslag

Ph.d.-forslaget skal indeholde specifikke mål, forskningsdesign og -metoder samt foreslået arbejde og tidslinje. Desuden skal forslaget også indeholde en bibliografi og som bilag, eventuelle publikationer / supplerende materialer. Den studerende skal forsvare deres afhandlingsforslag til deres udvalg i en mundtlig eksamen.

Afhandling

Studerende skal vælge afhandlingskonsulent (sammen med en eller to medrådgivere om nødvendigt) inden for det første år af at være i ph.d.-studiet, godkendt af fakultetskomiteen. I andet år skal et afhandlingskomité foreslået af rådgiveren ved siden af ​​ph.d.-forslaget afleveres til godkendelse. Afhandlingskomiteen skal bestå af mindst fem fakultetmedlemmer. To medlemmer af afhandlingskomiteen bør være fra de andre universiteter på lektor niveau. Senest ved udgangen af ​​5. semester skal en studerende præsentere og forsvare et skriftligt ph.d.-forslag.

Forskningsproces

En studerende forventes at mødes med sin afhandlingskomité mindst en gang om året for at gennemgå forskningsforløbet. I begyndelsen af ​​hvert kalenderår skal hver studerende og den studerendes rådgiver aflevere en evalueringsvurdering af elevens fremskridt, der beskriver de seneste års præstationer og planer for indeværende år. Afhandlingskomiteen gennemgår disse resuméer og sender den studerende et resumé af deres status i programmet. Studerende, der undlader at gøre tilfredsstillende fremskridt, forventes at rette op på eventuelle mangler og flytte til næste milepæl inden for et år. Undladelse af at gøre det vil resultere i afskedigelse fra programmet.

Ph.d.-afhandling

Inden for 4 år efter optagelse på ph.d.-uddannelsen forventes den studerende at afslutte specialeafhandlingen Den studerende skal have resultaterne af den forskning, der er godkendt eller offentliggjort i peer-reviewed journals. Ved indlevering af en skriftlig afhandling og offentligt forsvar og godkendelse fra udvalget tildeles den studerende ph.d.-graden. Forsvaret består af (1) en præsentation af afhandlingen af ​​kandidatstuderende, (2) spørgsmålstegn ved det generelle publikum og (3) lukket dørbesvarelse af afhandlingsudvalget. Den studerende bliver informeret om eksamensresultatet ved afslutningen af ​​alle tre dele af afhandlingens forsvar. Alle medlemmer af udvalget skal underskrive den endelige rapport fra ph.d.-udvalget og den endelige udgave af afhandlingen.

Et minimum GPA på 16 over 20 skal opretholdes for eksamen.

Levelingskurser (ikke relevant for graden)

Ph.d. i Energy Systems Engineering-Environmental tager udgangspunkt i en mastergrad i relaterede felter. Men elever, der har en anden kandidatgrad, skal desuden udfylde niveauer, der er udformet til at give baggrund for ph.d.-kurser. Disse nivelleringsforløb afgøres af fakultetskomitéen og tælles ikke for kandidatkreditter til ph.d. i Energy Systems Engineering-Environmental.

Kernekurser: 3 kurser kræves; 9 point

Valgfrie kurser: 3 kurser kræves; 9 point

Kursusbeskrivelser

Energisystemanalyse

Kursusindhold:
Systemværktøjer til energisystemer, økonomiske værktøjer til energisystemer, klimaændringer og klimamodellering, fossile brændstofressourcer, stationære forbrændingssystemer, kulstoffølelse, atomkraftanlæg, solressourcer, solfotovoltaiske teknologier, solvarmeanvendelser, vindenergisystemer, transport Energiteknologier, Systems perspektiver på transportenergi, skabelse af det 21. århundredes energisystem. Netværksmodeller, Økonometriske Modeller, Petroleumssektormodeller, Input-Output Modeller, Industrielle Procesmodeller, Elektriske Sektormodeller, Energisystemoptimeringsmodeller, Simuleringsmodeller, Energiøkonomiske Forbindelser.

Avanceret matematisk programmering

Kursusindhold:
Grundlæggende af operationel forskning, lineær programmering, transportmodellen, tildelingsmodellen, sekvensmodeller og beslægtede problemer, avancerede emner i lineær programmering, dynamisk programmering, sandsynlighedsteori, beslutningsteori, kømodeller, udskiftningsmodeller, lagermodeller, simulering, netværksanalyse I projektplanlægning, statistisk kvalitetskontrol, ikke-lineær programmering

Modellering af energisystemer

Kursusindhold:
Introduktion til energiforbrugsomkostninger og -effektivitet, ingeniørøkonomi med VBA-procedurer, sekventielle, samtidige procesbalancebalancer, Eulers first order-metode, Introduktion til dataafstemning og bruttofeldetektion, PROBLEM, dataafstemning og bruttofeldetektion i et kraftvarmeproduktionssystem , Ga, Turbine Cogeneration System Performance Design og Off Design, Udvikling af et Fysisk Egenskab Program for Kraftvarmeregninger, Gas Turbine Kraftvarmeproduktion Performance Design og Off Design, Gas Turbine Kraftvarme System Økonomisk Design Optimering og Varme, Optimal Power Dispatch i en kraftvarme facilitet, Process Energy Integration, Process og Site Utility Integration, Site Utility Emissions, CVODE tutorial, Alternative Energy Systems, System Analysis, Expert Analyses Rolle i Komplekse Systembeslutninger, Systemrepræsentation og beslutningstagning, Stakeholder Assisted Modeling og Policy Design, Cape Wind Offshore Wind Energy Project , Interessentassisteret modellering af Cape Wind, Learning from Cape Wind

Energi og Miljø

Kursusindhold:
En koblet bund-up, top-down model for drivhusgasreduktion, hybrid energiøkonomi, modeller og endogen teknologisk, verdensmarkedsmodellen og dens anvendelse til omkostninger, en uklar metode til vurdering af et marked for traditionelt CO2, en integreret vurderingsmodel for global , En Mixed Integer Multiple Objective Lineær Programmeringsmodel, En Analyse af Ontario Electricity, Implikationer af Integration of Environmental Damage
Forbindelser, energi og menneskelige aktiviteter, energikilder, energi og udvikling
På købekraftspariteten 2004, Fakta, ændringer i arealanvendelse, årsagerne, tekniske løsninger, politikker til reduktion af miljønedbrydning, verdens energitendenser, energi og livsstil, energi og videnskab akademier, energimiljø og udvikling tidslinje

Miljø / Techno-Økonomi

Kursusindhold:

Oversigt over den nationale miljøpolitiske lov og gennemførelsesbestemmelser, NEPA-proces og specifikke krav, oversigt og indledning af miljøkonsekvensanalyse og vurdering, gennemførelse af miljøpåvirkningsanalysen og vurderingen, analyse på flere niveauer, miljøpåvirkninger, miljøanalyseværktøjer, international og individuel statslig miljøpåvirkning Analyseprogrammer, Koordinering og styring af Miljøpåvirkningsanalyseprocesserne, Baggrund om Casestudier
Fossil brændstoffyret kraftproduktion under skiftende økonomiske og miljømæssige forhold, Økonomisk vurdering af emissionskontrolforanstaltninger, Gennemgang af dybdevurdering og tilpasning, Eksempler på anvendelse af social costbenefitanalyse ved hjælp af en eksisterende model og svag punktanalyse, Udvikling af en omkostnings og fordelingsvurderingsmetode for emissionskontrolforanstaltninger ved punktkilder, anvendelse af den udvidede metodologi og resultater

Miljømæssige emissionskontrol

Kursusindhold:
Forureningsbekæmpelsesteknologier, kontrol af partikelemissioner i gasformige emissioner, grundlæggende begreber i gasfasen, emissionsprøveudtagning og -analyse, effluentgasovervågning, støvpartikeldannelse og karakteristik, støvopsamling, mekaniske og cykloniske samlere, gasfiltrering, elektrostatiske præcipitatorer, vådevaskere Kontrol af gasformige emissioner, Kontrol af carbonmonoxid og flygtige organiske forbindelser, herunder kondensation, adsorption af gasformige forurenende stoffer, adsorbenter og adsorptionsprocesser til forureningskontrol, kontrol med svovloxider, kontrol af nitrogenoxider, lugtemissionskontrol, overvågning og kontrol af indendørs luftkvalitet , Forureningsbekæmpelse gennem effektiv forbrændingsteknologi, forbrændingsgrundlag, fundamentale for transportfænomener i forbrænding, forbrændingsforskning og computervæskedynamik, termisk og katalytisk forbrænding, håndtering af brændbart affald, affaldsforbrændingsteknologi, vandforurening, måling af vandkvalitet, vandforsyning, W aterbehandling, spildevandsrensning, spildevandsbehandling, slambehandling og bortskaffelse, ikke-punktkildevandforurening, vandforureningslov, fast affald, affaldshåndtering, ressourcegenopretning, farligt affald, radioaktivt affald, fast og farlig affaldslov, luftforurening, meteorologi Og luftkvalitet, måling af luftkvalitet, luftforureningskontrol, luftforureningslov, støjforurening, støjmåling og -styring, miljøpåvirkning, miljøetik

Miljømodellering

Kursusindhold:
Udviklingsværktøjer til understøttelse af miljøledelse og -politik, omformulering af modelleringsaktivitet, udfordringer og fremtidige retningslinjer, miljøpolitisk bistand under usikkerhed, integrerede modelleringsrammer for miljøvurdering og beslutningstøtte, intelligente miljøbeslutningsstøttesystemer, formel scenarieudvikling for miljøkonsekvensvurderinger , Gratis og open source geospatiale værktøjer til miljømodellering og -styring, modellering og overvågning af miljømæssige resultater i adaptiv styring, dataudvinding for miljøsystemer, beregning af luftkvalitetsmodellering, identifikationsopløsning og fordeling af forureningskilder, regionale modeller af mellemkompleksitet REMICs en ny retning , Integreret landskabsmodellering, tilgange og applikationer, usikkerhed og følsomhedsproblemer i procesbaserede modeller af kulstof- og kvælstofcykler i terrestriske økosystemer, modeldatafusion i undersøgelser af jordbaseret kulstofvask, bu ilding en fællesskabsmodellering og informationsdeling kultur

Energi fra affald

Kursusindhold:
Affaldsanalyse, kategorisering, tæthed, nedbrydelighed, systemdesign, MRF-konfiguration, effektivitet af enhedsoperationer og systemer, forbrændingsudstyr, energitab
Størrelsesreduktion, energibehov, luftklassificering i affaldsbehandling, cyklonseparatoren, trommel- og beslægtet teori, metalleregning.
Markedsførbarhed for genoprettede ressourcer, status og politik, regeringernes rolle i fastsættelsen af ​​standarder, kildeseparation for materialer og energiåbning, interaktion af kildeseparation, teknologier til centraliseret ressourcegendannelse, centraløkonomi, ressourcegendannelse, hovedkildeafspillelige komponenter, problemer, institutionelle problemer i centraliseret ressourceinddrivelse 12, effektivitet af den føderale politik, økonomisk politik, affaldsmodning og genbrug, effektivitet af drikkevarebeholder, skønnede potentielle bruttoindtægter, såkaldte føderale muligheder gældende

Energi i spildevandsbehandling

Kursusindhold:
Massestrøm og balance af kulstofholdige kvælstof- og fosforspørgsmål i et stort vandindvindingsanlæg i Singapore, COD-kvælstofkonversation og massestrømning i par UASB-aktiveret slameproces til kommunal affaldseffektbehandling i varme klimaer, energieffektivitet af kommunalt spildevandsrensningsanlæg, Vision: Kommunalt spildevandsrensningsanlæg og sanitetssystemer i 2030.
Kemisk assisteret primær sedimentation En grøn kemisk mulighed, påvisning af transformationsprodukter af nye forurenende stoffer, fjernelse af sporforurenende stoffer ved anvendelse af MBR-teknologi til spildevandsbehandling, anvendelse af vådoxidation til fjernelse af sporforurenende stoffer fra spildevand, avanceret oxidering af hormonforstyrrende forbindelser, omtale på foto -Fentonbehandling af alkylphenoler og bifenyl
Genbrug af vand og slam, genopretning af ressourceenergi og -kemikalier, økonomiske miljømæssige juridiske og sociale konsekvenser, opfattelse af sammenligning og valg af effektive processer, mikroforurenende stoffer i vand, gennemførelse af et økoeffektivitetsværktøj til det holistiske design og vurdering af vandcyklusen, NOVEDAR_EDSS Intelligent ekspert screening af proces teknologier
Program undervist i:
Engelsk

Se 10 flere kurser fra University of Tehran, Kish International Campus »

This course is Campus based
Start Date
Sep. 2019
Duration
Kontakt skolen
Deltid
Fuldtid
Deadline
Efter placeringer
Efter dato
Start Date
Sep. 2019
End Date
Ansøgningsfrist

Sep. 2019

Location
Ansøgningsfrist
End Date