Læs den officielle beskrivelse

Introduktion:

Ph.d.-uddannelsen i miljøteknologi-luftforurening er et tværfagligt program, der involverer anvendelse af videnskabelig viden og ingeniørløsning til bekæmpelse af forurening og for at give ren luft til arbejderne i industrien. Luftforurenende stoffer er en kompleks blanding af kemikalier udledt af menneskelige og naturlige kilder og dannes i atmosfæren som svovldioxid, nitrogenoxider, partikler, tungmetallspor, flygtige organiske forbindelser og carbonhydrider. Luftforureningsteknik består af to hovedkomponenter, luftforureningskontrol og luftkvalitetsteknik. Luftforureningskontrol fokuserer på fundamentet for luftforurenende dannelse i procesteknologier og identifikation af muligheder for at mildne eller forebygge emissioner af luftforurenende stoffer. Globalt er luftforurening ansvarlig for over fire millioner for tidlige dødsfald årligt. Luftkvalitetsingeniør beskæftiger sig med storskala, multi-source-kontrolstrategier med fokus på fysik og kemi af forurenende interaktioner i atmosfæren.

Ph.d.-pensum

Doktoren for miljøteknik-luftforurening kræver færdiggørelse af 36 point, et sæt specialkurser (18 point) og en ph.d.-afhandling (18 point). Hovedvægten af ​​programmet er på en vellykket gennemførelse af et original og selvstændigt forskningsprojekt skrevet og forsvaret som en afhandling.

Omfattende eksamen

Komplet eksamen skal højst tages i slutningen af ​​4. semester og er påkrævet, før en studerende kan forsvare ph.d.-forslaget. Studerende vil have to chancer for at bestå ph.d.-kompetencen. Hvis eleverne får en evaluering af "utilfredsstillende" på deres første omfattende prøveforsøg, kan den studerende genoptage kvalifikationen en gang. Et andet fiasko vil resultere i opsigelse fra programmet. Den omfattende eksamen er designet til at sikre, at den studerende begynder tidligt i at få forskningserfaring; det sikrer også, at den studerende har potentiale til at udføre doktorgradsstudier.

Ph.d.-forslag

Ph.d.-forslaget skal indeholde specifikke mål, forskningsdesign og -metoder samt foreslået arbejde og tidslinje. Desuden skal forslaget også indeholde en bibliografi og som bilag, eventuelle publikationer / supplerende materialer. Den studerende skal forsvare deres afhandlingsforslag til deres udvalg i en mundtlig eksamen.

Afhandling

En studerende skal vælge en afhandlingskonsulent (og en eller to medrådgivere om nødvendigt) inden for det første år af at være i ph.d.-uddannelsen, godkendt af fakultetskomiteen. I andet år skal et afhandlingskomité foreslået af rådgiveren ved siden af ​​ph.d.-forslaget afleveres til godkendelse. Afhandlingskomiteen skal bestå af mindst fem fakultetmedlemmer. To medlemmer af afhandlingskomiteen bør være fra de andre universiteter på lektor niveau. Senest ved udgangen af ​​5. semester skal en studerende præsentere og forsvare et skriftligt ph.d.-forslag.

Forskningsproces

En studerende forventes at mødes med sin afhandlingskomité mindst en gang om året for at gennemgå forskningsforløbet. I begyndelsen af ​​hvert kalenderår skal hver studerende og den studerendes rådgiver aflevere en evalueringsvurdering af elevens fremskridt, der beskriver de seneste års præstationer og planer for indeværende år. Afhandlingskomiteen gennemgår disse resuméer og sender den studerende et resumé af deres status i programmet. Studerende, der undlader at gøre tilfredsstillende fremskridt, forventes at rette op på eventuelle mangler og flytte til næste milepæl inden for et år. Undladelse af at gøre det vil resultere i afskedigelse fra programmet.

Ph.d.-afhandling

Inden for 4 år efter optagelse på ph.d.-uddannelsen forventes den studerende at afslutte specialeafhandlingen Den studerende skal have resultaterne af den forskning, der er godkendt eller offentliggjort i peer-reviewed journals. Ved indlevering af en skriftlig afhandling og offentligt forsvar og godkendelse fra udvalget tildeles den studerende ph.d.-graden. Forsvaret består af (1) en præsentation af afhandlingen af ​​kandidatstuderende, (2) spørgsmålstegn ved det generelle publikum og (3) lukket dørbesvarelse af afhandlingsudvalget. Den studerende bliver informeret om eksamensresultatet ved afslutningen af ​​alle tre dele af afhandlingens forsvar. Alle medlemmer af udvalget skal underskrive den endelige rapport fra ph.d.-udvalget og den endelige udgave af afhandlingen.

Et minimum GPA på 16 over 20 skal opretholdes for eksamen.

Levelingskurser (ikke relevant for grad)

Ph.d. i miljøteknologi-luftforurening antager en kandidatgrad i beslægtede felter. Men elever, der har en anden kandidatgrad, skal desuden udfylde niveauer, der er udformet til at give baggrund for ph.d.-kurser. Disse nivelleringsforløb afgøres af fakultetskomiteen og regnes ikke for kandidatkreditter til ph.d. i miljøteknologi-luftforurening.

Specialkurser: 9 kurser kræves; 18 point

Kursusbeskrivelser:

Indendørs luftkvalitet og dens særlige teknikker

Kursusindhold:
Introduktion til syge bygninger, god indendørs luftkvalitet, IAQ-farer for menneskers sundhed og produktivitet, VVS-basale og indendørs luftkvalitet, forbedring af ventilationen, genbrug af luft, styring af luftfugtighed og fugt, værdien af ​​kanalrensning, IAQ-programmet, potentielle trusler Spire i en vandig verden, fagforeninger organisationer, IAQ HVAC og energi vilkår, producenter leverandører

Luftforurenende luftforurening fra stationære kilder

Kursusindhold:
Introduktion til luftforureningskontrol, luftforureningseffekter, lov om luftforureningskontrol og forordninger Luftforureningskontrolfilosofier, emissionsmålinger for luftforureningsemissioner, meteorologi til luftforureningskontrolingeniører, konstruktionsmodeller for luftforurenende stoffer, generelle ideer inden for luftforureningskontrol, arten af ​​partikelformet Forurenende stoffer, Kontrol af primære partikler, Kontrol af flygtige organiske forbindelser VOC, Kontrol af svovloxider, Kontrol af nitrogenoxider, Motorvognproblemet, Luftforurenende stoffer og Globalt klima

Støjforureningskontrol fra kilder

Kursusindhold:
Miljøstøjforurening, der repræsenterer lydniveauer med decibelskalaen, udendørs lydforplantning, miljøstøj og sundhed, strategisk støjkortlægning, transportstøj, industriel og konstruktionstype støj, støjreduktionsmetoder, støjkontrol

Industriel ventilation

Kursusindhold:
Industriel luftteknologi, Beskrivelse, Terminologi, Designmetode for Industriel Luftteknologi, Fysiske Fundamentals, Fysiologiske og Toksikologiske Overvejelser, Målniveauer, Principper for Luft- og Forureningsbevægelse Indenfor og Rundt Bygninger, Rumluft Aircondition, Luftbehandlingsenhed og Ductwork Lokal Ventilation, Design med modelleringsteknikker, eksperimentelle teknikker, gasrensningsteknologi, pneumatisk transport, miljøvurderingsværktøjer, økonomiske aspekter

Avanceret luftforureningsmodellering

Kursusindhold:
Atmosfærisk struktur sammensætning og termodynamik, kontinuitet og termodynamiske energigninger, momentum ligningen i kartesiske og sfæriske koordinater, vertikale koordinater konverteringer, numeriske løsninger til partielle differentialligninger, finite differentierer ligningerne af atmosfærisk dynamik, grænse lag og overflade processer, radiative energioverførsel , Kemiske reaktioner og reaktionshastigheder i gasfasen, Urban fri troposfærisk og stratosfærisk kemi, Metoder til løsning af kemiske almindelige differentialligninger, Partikelkomponenter størrelsefordelinger og størrelsesstrukturer, Aerosolemission og -kernation, Koagulation, Kondensationsfordampning og sublimering, Kemisk ligevægt og opløsning processer, Cloud termodynamik og dynamik, Irreversibel vandig kemi, Sedimentation tør deponering og luft-sea exchange, Model design ansøgning og test

Mobilkilder Emissionsberegningsmodeller

Kursusindhold:
Miljøpåvirkninger og historie for moderne transport, grundprincipper for køretøjets fremdrivning og bremse, forbrændingsmotorer, elbiler, hybrid elbiler, elektriske drivsystemer, konstruktionsprincippet for serie elektrisk kobling hybrid el-tog, parallelt mekanisk koblet hybrid el-tog, togdesign, Konstruktion og styring Metodik af serie Parallel drejningsmoment og hastighedskobling Hybriddrev Tog-, design- og kontrolprincipper for PlugIn Hybrid Electric Vehicles, Mild Hybrid Electric Drive Train Design, Peaking Power Kilder og Energilager, Fundamentals of Regenerative Breaking, Brændselsceller, Brændselscelle Hybrid Electric Drive Train Design, Design af serie Hybrid Drive Train til Off-road Vehicles

Nye metoder til måling af luftforurenende stoffer

Kursusindhold:
Gasformige forurenende stoffer i luften, Fysisk-kemiske egenskaber for gasser og opløsninger, Meteorologiske aspekter af luftforurening, Karakteristik af stakpumper, Prøvetagning og måling af luftforurening, Partikelkontrolteknologi, Absorption af gasformige emissioner, Adsorption af luftforurenende stoffer, Luftforureningskontrol ved forbrænding , Kontrol med emissioner af svovldioxid, emissionskontrol af nitrogenoxider, bekæmpelse af organiske emissioner, indendørs luftforurening, automobilemissionskontrol, global klimaændring, ozon og chlorfluorcarboner i stratosfæren, sur regen, støjforurening, omfang og virkninger af luftforurening, Luftforurening i Indien og Verden, Emissionsstandarder Lovgivning og administration, Luftforureningsindekser og undersøgelser, Teknikker til analyse af luftforurenende stoffer, Kemisk analyse af udvalgte luftforurenende stoffer, Omstilling fra ppm til μgm3, Konverteringsfaktorer, Nationalt luftkvalitetsovervågningsprogram NAMP

Indendørs luftkvalitetsmodellering

Kursusindhold:
Naturkilder og toksicitet for forurenende stoffer i indendørs luft, sundhedsvirkninger af indendørs luftforurening, risikovurdering, undersøgelsesdiagnose og behandling af sygdomme og klager relateret til bygninger, dynamik inden for indendørs luftforurenende stoffer, indendørs luftkvalitet undersøgelser i bygninger, kontrol af indendørs luftkvalitet og klima, retningslinjer for indendørs luftkvalitet og udvalgte internationale programmer

Anvendelse af nano og bioteknologi i luftforureningskontrol

Kursusindhold:
Alkanolaminer til fjernelse af hydrogensulfid og kuldioxid, mekanisk konstruktion og drift af alkanolaminplanter, fjernelse og anvendelse af ammoniak i gasrensning, alkaliske saltopløsninger til fjernelse af syrgas, vand som absorberende middel til gas urenheder, fjernelse af svovldioxid, svovlgenvindingsprocesser, Flydende faseoxideringsprocesser til fjernelse af hydrogensulfid, kontrol med nitrogenoxider, absorption af vanddamp ved dehydrering af opløsninger, gasdehydrering og oprensning ved adsorption, termisk og katalytisk omdannelse af gas urenheder, fysiske opløsningsmidler til fjernelse af syrgas, membranpermeationsprocesser, diverse gas Oprensningsteknikker

Energi og Miljø

Kursusindhold:
Energi og klimabeskyttelse, Solstråling, Ikke-koncentreret solvarme, Koncentreret solenergi, Photovoltaics, Vindkraft, Vandkraft, Geotermisk energi, Brug af biomasse, Brændselsproduktion brændselsceller og metanering, Beregning af økonomisk gennemførlighed, Energieffektivitet i design af bygninger, Styring af overgangen til en ny energiøkonomi.

Atmosfæriske aerosoler

Kursusindhold:
Egenskaber for gasser, partikelstørrelsesstatistik, partikeladhæsion, brunisk bevægelse og diffusion, termiske og radiometriske kræfter, filtrering, prøveudtagning og måling, respiratorisk deponering, atmosfæriske aerosoler, morfologiens rolle på aerosolpartikelreaktivitet, toluen dekomponering på vanddråber i Corona Udladning, Overfladeaktivitet af Perfluorerede Forbindelser ved Air-Water Interface, Atmosfærisk Kemi af Urban Surface Films, Forståelse af klimatiske effekter af aerosoler: Modellering af strålingsvirkninger af aerosoler, Miljøeffekter til residenter efter orkan Katrina: Indendørs sediment såvel som dampfase og Aerosolized Contaminants

Sundhedsrisikovurdering af luftforurenende stoffer

Kursusindhold:
Epidemiologiske og toksikologiske undersøgelser, eksponeringsruter, dosisresponsforholdet, absorptionsfordelingsmetabolisme og eliminering af toksiner, målorganiske effekter, undersøgelse af giftige stoffer, strålingspatogener og naturligt forekommende toksiner, mutagener teratogener og carcinogener, risikovurdering og akut eksponeringsbehandling

Luftforurenings Engineering Management

Kursusindhold:
Miljøvidenskab undervejs, Bæredygtighedsdebatten, Miljøpolitik og politiske processer, Miljø og økologisk økonomi, Biodiversitet og etik, Befolkningstilpasning og robusthed, Klimaændringer, Havets forvaltning, Kystprocesser og ledelse, GIS og miljøledelse, Jord erosion og jordforurening, flodprocesser og -forvaltning, forurening af grundvand og beskyttelse, forurening af hav og flodmundinger, byforurening og folkesundhed, forebyggelse af sygdom, miljørisikostyring, affaldshåndtering, styring af globale råvarer

Klimaændringer og tilpasning

Kursusindhold:
Klimaændringer betyder, hvorfor sker den nuværende hurtige opvarmning ?, Læring fra fortiden, Projicering af fremtiden, Usikkerhed er uundgåelig, men risikoen er sikker, Endnotes, Hvilke klimaændringer er sandsynlige ?, Hvorfor være bekymret ?, Levende med klimaændringer, begrænsende klimaændringer, hvorfor afbødning er nødvendig Mål for, hvor meget afbødning der er behov for ?, Klimaændringer i sammenhæng, Drivhuspolitik, International bekymring og nationale interesser en kort historie Kyotoprotokollen Nationale interesser og klimaændringer, Acceptere udfordringen, Vågne de sovende giganter Virkninger af en nedbrydning i havets cirkulation

Atmosfærisk grænse lag

Kursusindhold:
Det atmosfæriske grænselag, Historie, Observation af ABL, Anvendelser, Bogens rækkevidde, Nomenklatur og nogle definitioner, Grundlæggende ligninger for middelværdier og svingende mængder, Styrende ligninger for middelværdier og svingende mængder, De forenklede middelligninger, Problemet med turbulenslukning, The Andre øjebliksligninger, Turbulente kinetiske energi- og stabilitetsparametre, Skaleregler for middelværdige og turbulente mængder, Neutrale tilfælde, Det ikke-neutrale overfladelag, 34 Generel ABL-lighedsteori, 35 Lighedsteori og turbulensstatistikker, Noter og bibliografi, Overfladenuhed og lokal advektion, scalar rude længder, vegetation baldakin, strømning over havet, lokal advektion og det indre grænselag, energi fluxes på jordoverfladen, strålingsstrømninger, fordampning, kondensation, det termisk stratificerede atmosfæriske grænselag, det stabile natlige grænselag , Det marine atmosfæriske grænselag, Mesoscale flow og IBL vækst, Skyen toppet grænse lag, generelle egenskaber af CTBL

Avanceret klimatilpasning og tilpasning

Kursusindhold:
Generelle lektier fra specifikke sager, Tilpasning af bevarelsesstrategier til klimaændringer i det sydlige Afrika, Fordele og omkostninger ved tilpasning af vandplanlægning og ledelse til klimaændringer og vandforsyning Vækst i Vestbredden, Indigenske videninstitutioner og praksis til at håndtere variabelt klima i Limpopo Botswana-bassinet, fællesskabsudvikling og bekæmpelse af tørke i landdistrikterne Sudan, tilpasning til ændring af risici, tilpasning af økonomisk tilpasning i Upland-kornproduktionssystemer i Gambia, tidligere nutid og fremtidig tilpasning af landdistrikterne i det nordlige Nigeria, ved hjælp af sæsonmæssige vejrudsigter for Tilpasning af fødevareproduktion til klimaændringer og klimaændringer i Nigeria, tilpasning af tørland og kunstvanding af kødbrug til klimaændringer i Tunesien og Egypten, Tilpasning til tørkevand og klimaændringer i Mongolier Rangelands, Evaluering af tilpasningsindstillinger for Heihe-flodbassinet i Kina, A Placebased Approach, Spilloverskridelser og Tradeoffs of Adaptation i Filippinerne Pantabangan Carranglan Watershed, Mainstreaming Adaptation i Pacific Island Townships, Tilpasning til Dengue Risk i Caribien

Anvendelse af energimodeller i miljøet

Kursusindhold:
Energi ud over olie: Et globalt perspektiv, Arbejdsmiljøudslip: Hvorfor og hvordan ?, Geotermisk energi, Bølge- og tidevandskraft, Vindkraft, Kernefission, Ion, Fusionsenergi, Fotovoltaisk og Fotoelektrokemisk Omstilling af Solenergi, Biologisk Solenergi, Bæredygtig Hydrogenergi, Brændselsceller, Energieffektivitet i Design af Bygninger, Styring af Overgangen til en Ny Energi Økonomi.

Air Quality Monitoring Network Design

Kursusindhold:
Planlægning af overvågningsnet for luftforurening i industrielle områder ved hjælp af fjernfølsomme billeder og GIS-teknikker, Design af Urban Air Quality Monitoring Network: Fuzzy Baseret Multikriterier Beslutningsmetode, Malodor Detektion Baseret på Elektronisk Nese, "Overbelastningsstøv" - Validering og Anvendelse af en novel tørplaceringsmetode til totalstøvfald, karakterisering af partikler transmitteret af vind fra affaldsdump af fosfatgødningsanlæg deponeret på biologiske prøveoverflader, rolle af den ioniske komponent og carbonfraktioner i de fine og grove partikelpartikler til identifikation af forureningskilder: Anvendelse af receptormodeller, overvågning og rapportering af VOC i omgivende luft, estimerede atmosfæriske emissioner fra mobile kilder og vurdering af luftkvalitet i byområdet, anvendelse af fjernføler i luftkvalitetsovervågning, overvågning af luftkvaliteten i Nærheden af ​​en aktiv vulkan: Case of the Piton de la Fourna ise, eksterne zoner luftkvalitet. Vedvarende organiske forurenende stoffer: Kilder, prøveudtagning og analyse, asiatisk støvstorm som en naturlig luftforureningskilde i Østasien; dens natur, aldring og udryddelse, genetiske biomarkører anvendt til miljøluftkvalitet: økologiske og menneskelige sundhedsaspekter, en evaluering af atmosfæriske aerosoler i Kanana, Klerksdorp Gold Mining Town, i den nordvestlige del af Sydafrika, nogle retningslinjer til forbedring af luften Kvalitetsstyring af Santiago, Chile, Flerårig vurdering af luftbårne metaller i Fallon, Nevada, Brug af bladoverfladekemi, organisk forbindelse i luftbårne partikler og deres genotoksiske virkninger i Mexico City

GIS og Remote Sensing i luftforurening

Kursusindhold:
Tolkonomi af miljømodeller i rumvidenskab, Nye miljøfjernelsessystemer, Geografiske data for miljømodellering og vurdering, Et globalt perspektiv, Kortlægning og overvågning af vegetation, Anvendelse af teledetektor og geografiske informationssystemer i kortlægning og modellering af dyreliv, Biodiversitetskortlægning og modellering , Tilnærmelser til rumligt distribueret hydrologisk modellering i et GIS-miljø, Fjernføler og geografiske informationssystemer til naturkatastrofehåndtering, arealanvendelsesplanlægning og miljøkonsekvensvurdering ved hjælp af geografiske informationssystemer

Atmosfære Kemi

Kursusindhold:
Jordens atmosfære, atmosfærens fysik, kilder og vaske af atmosfæriske arter, af Ann M Holloway og Richard P Wayne, ozon, cykliske processer, liv og atmosfære, kemi i troposfæren, Stratosfæren, luftglødens Aurora og Ioner, Mans uønskede influencer på atmosfæren

Energiøkonomi og luftforurening

Kursusindhold:
Introduktion til Energiøkonomi, Energibehov Analyse og Forudsigelse, Energiforsyning, Energimarkeder, Emner over for Energisektoren, Energi Miljø Miljø Interaktioner, Regulering og Styring af Energisektoren, Objektorienteret database og modelleringssystem, IO makro- økonomi og handel model specifikation, Endogeniseret handel aktier i en global model, Policy dagsorden, Southeastøstasien, Ruslands tilfælde, Kulstof skat og løn kompensation en simulering for G7, sammenligning af metoder, En meget langsigtet visning af det globale samfund
Program undervist i:
Engelsk

Se 10 flere kurser fra University of Tehran, Kish International Campus »

This course is Campus based
Start Date
Sep. 2019
Duration
Kontakt skolen
Deltid
Fuldtid
Deadline
Efter placeringer
Efter dato
Start Date
Sep. 2019
End Date
Ansøgningsfrist

Sep. 2019

Location
Ansøgningsfrist
End Date