Læs den officielle beskrivelse

Introduktion

Ph.d.-uddannelsen i miljøteknik-vand og spildevand har til formål at udvikle vand- og spildevandsbehandlingsforskere, teknikere og ingeniører med evnen til at løse praktiske problemer, kommunikere effektivt og arbejde succesfuldt både i hold og individuelt. Også kvalificerede kandidater uddannet og kvalificeret til arbejde inden for alle områder af vand- og spildevandsrensning og styring, så de kan yde et værdifuldt bidrag til de globale vandområder.

Ph.d.-pensum

Doktoren for miljøteknik-vand og spildevand kræver færdiggørelse af 36 point, et sæt specialkurser (18 point) og en ph.d.-afhandling (18 point). Hovedvægten af ​​programmet er på en vellykket gennemførelse af et original og selvstændigt forskningsprojekt skrevet og forsvaret som en afhandling.

Omfattende eksamen

Komplet eksamen skal højst tages i slutningen af ​​4. semester og er påkrævet, før en studerende kan forsvare ph.d.-forslaget. Studerende vil have to chancer for at bestå ph.d.-kompetencen. Hvis eleverne får en evaluering af "utilfredsstillende" på deres første omfattende prøveforsøg, kan den studerende genoptage kvalifikationen en gang. Et andet fiasko vil resultere i opsigelse fra programmet. Den omfattende eksamen er designet til at sikre, at den studerende begynder tidligt i at få forskningserfaring; det sikrer også, at den studerende har potentiale til at udføre doktorgradsstudier.

Ph.d.-forslag

Ph.d.-forslaget skal indeholde specifikke mål, forskningsdesign og -metoder samt foreslået arbejde og tidslinje. Desuden skal forslaget også indeholde en bibliografi og som bilag, eventuelle publikationer / supplerende materialer. Den studerende skal forsvare deres afhandlingsforslag til deres udvalg i en mundtlig eksamen.

Afhandling

En studerende skal vælge en afhandlingskonsulent (og en eller to medrådgivere om nødvendigt) inden for det første år af at være i ph.d.-uddannelsen, godkendt af fakultetskomiteen. I andet år skal et afhandlingskomité foreslået af rådgiveren ved siden af ​​ph.d.-forslaget afleveres til godkendelse. Afhandlingskomiteen skal bestå af mindst fem fakultetmedlemmer. To medlemmer af afhandlingskomiteen bør være fra de andre universiteter på lektor niveau. Senest ved udgangen af ​​5. semester skal en studerende præsentere og forsvare et skriftligt ph.d.-forslag.

Forskningsproces

En studerende forventes at mødes med sin afhandlingskomité mindst en gang om året for at gennemgå forskningsforløbet. I begyndelsen af ​​hvert kalenderår skal hver studerende og den studerendes rådgiver aflevere en evalueringsvurdering af elevens fremskridt, der beskriver de seneste års præstationer og planer for indeværende år. Afhandlingskomiteen gennemgår disse resuméer og sender den studerende et resumé af deres status i programmet. Studerende, der undlader at gøre tilfredsstillende fremskridt, forventes at rette op på eventuelle mangler og flytte til næste milepæl inden for et år. Undladelse af at gøre det vil resultere i afskedigelse fra programmet.

Ph.d.-afhandling

Inden for 4 år efter optagelse på ph.d.-uddannelsen forventes den studerende at afslutte specialeafhandlingen Den studerende skal have resultaterne af den forskning, der er godkendt eller offentliggjort i peer-reviewed journals. Ved indlevering af en skriftlig afhandling og offentligt forsvar og godkendelse fra udvalget tildeles den studerende ph.d.-graden. Forsvaret består af (1) en præsentation af afhandlingen af ​​kandidatstuderende, (2) spørgsmålstegn ved det generelle publikum og (3) lukket dørbesvarelse af afhandlingsudvalget. Den studerende bliver informeret om eksamensresultatet ved afslutningen af ​​alle tre dele af afhandlingens forsvar. Alle medlemmer af udvalget skal underskrive den endelige rapport fra ph.d.-udvalget og den endelige udgave af afhandlingen.

Et minimum GPA på 16 over 20 skal opretholdes for eksamen.

Levelingskurser (ikke relevant for graden)

Ph.d. i miljøteknik-vand og spildevand tager en kandidatgrad i beslægtede områder. Men elever, der har en anden kandidatgrad, skal desuden udfylde niveauer, der er udformet til at give baggrund for ph.d.-kurser. Disse nivelleringsforløb afgøres af fakultetskomiteen og regnes ikke for kandidatuddannelser til ph.d. i miljøteknik-vand og spildevand.

Specialkurser: 9 kurser kræves; 18 point

Kursusbeskrivelser

Industriel spildevandsrensning

Kursusindhold:
Behandling af industriel spildevand, karakterisering af flowmålinger og behandlingsstudier af industriaffald, enhedsoperationer og enhedsprocesser, strømforurening og selvrensning, forbehandling af industriaffald, tekstilaffald, affald fra mejeriprodukter, garverieraffald, affald fra sukkerfabrikker, papirmasse og papirmølle affald, affald fra fermenteringsindustrien, ingeniørindustrien, petroleumsraffinering, petrokemiske industrier, gødningsindustrien og pesticider, vegetabilsk oliefødevarer og forbundne industrier, farvestoffer og farvestofindustrier, gummiaffald, radioaktivt affald, organiske og uorganiske kemikalier, almindelige spildevandsrensningsanlæg

Vand- og spildevandslaboratorium

Kursusindhold:
Sikkerhed i Laboratorier og Kemisk Hygiejne, Analytiske Teknikker, Prøveudtagning, Beregningsmetode, Data Validering, Forebyggelse og Affaldsminimering i Laboratorier, Miljøeffekter og Vandkvalitet, Vandrelaterede Standarder,

Sundhedsrisikovurdering af vandforurenende stoffer

Kursusindhold:
Risikovurdering af risikoanalyse i vandforureningsproblemer, Miljørisikovurdering og -styring, Bogmål og -organisation, RISKIDENTIFIKATION, Definition af risiko, Usikkerhed i vandforureningsproblemer, Probabilistisk tilgang, Anvendelse af fuzzy Set Theory, Specifikationer for vandkvalitet, Risiko kvantificering, stokastisk tilgang, fuzzy set teori, tidsafhængighed og systemrisiko, risikovurdering af miljøvandskvalitet, risiko for kystvandsmissioner, risiko for vandvandskvalitet, risiko i grundvandsforurening, risikostyring, præstationsindeks og tal for fortjeneste, mål Funktioner og optimering, Grundlæggende beslutningsteori, Elementer af Utility Theory, Multi-Objective Decision Analysis, Case Studies, Kystforurening: Thermaikos Golfen (Makedonien, Grækenland), Flod Vandkvalitet: Case of Axios (Makedonien, Grækenland), Groundwater Forurening: Campaspe Aquifer (Victoria, Australien)

Spildevandsindsamlingsnetværk og afstrømningskontrol

Kursusindhold:
Sundhed og sikkerhed i spildevand, typer af kloakker, rørtyper, line rengøring udstyr og teknikker, jetting operationer, dyse teknologi, indkøb af en jetter, spildevand kontrol og fedt, rødder, kemisk rodkontrol og skum, ClosedCircuit tv-operationer, computere og vedligeholdelse, Manholes, Rehabiliteringsanalyse, Reparation Rehabilitering, Spildevandssystemer, Hydrologi Regn og Afstrømning, Urban Afledning og Kombineret Afløbet Overflow Management, Hydraulik af kloaksystemer, Design af kloaksystemer, Afløbssystemer Modellering og Computerapplikationer, Afløbsmaterialer, Tilbehøret og Vedligeholdelse, Trenchless Teknologi og kloaksystemrehabilitering, Alternative spildevandssamlingssystemer, Ingeniørprojektledelse, Forebyggelse gennem design og system sikkerhed

Avanceret spildevandsbehandling

Kursusindhold:
Introduktion, Solar photo-Fenton som avanceret oxidationsteknologi til vandindvinding, solfotokatalytisk behandling af spildevand, grunde og anvendelser, Impinging Ozone Bubble Column Reactors, seneste tendenser og fremskridt, fjernelse af heavy metals fra tang i spildevandsbehandling, mikrobiel behandling af tungt Metaller Olie og radioaktiv forurening i spildevand, Anaerob spildevandsbehandling i konisk væsket bedreaktor, Behandling af spildevand i fødevareindustrien, Udfordringer og løsninger, Behandling og genanvendelse Potentiale for gråvand fra Urban Husholdninger i Oman, Anaerob Fixed Bed Reactor til behandling af industrielle Spildevand

Industriel vandbehandling

Kursusindhold:
Stiftelse, vandbehandling, vandforurenende stoffer, modeller, enhedsprocesprincipper, partikelseparationer, screening, sedimentation, gritkamre, flotation, mikroskopiske partikler, koagulering, blanding, flokkulering, hurtig filtrering, langsomsfiltrering, kagefiltrering, molekyler og ioner, adsorption , Ionbytning, membranprocesser, gasoverførsel, desinfektion, oxidation, præcipitation, biologisk behandling, biologiske reaktioner og kinetik, biologiske reaktorer

Særlige emner inden for vandbehandling

Kursusindhold:
Introduktion, Fysisk og kemisk kvalitet af vand, Mikrobiologisk kvalitet af vand, Vandkvalitetsstyringsstrategier, Principper for kemiske reaktioner, Principper for reaktoranalyse og blanding, Principer for masseoverførsel, Kemisk oxidation og reduktion, koagulation og flokkulering, Gravity Separation, Granular Filtration Membranfiltrering, desinfektion, luftstrimning og luftning, adsorption, ionbytning, omvendt osmose, avanceret oxidation, biprodukter til desinfektion / oxidation, fjernelse af udvalgte bestanddele, reststyring, indre korrosion af vandledninger, syntese af behandlingstog: casestudier fra benk til fuld skala, UV-lysbaserede applikationer, UVH2O2-processer, Fenton-processer, Halvlederfotokatalyse, Fotoelektrokatalyseprocesser, Ultralydsprocesser, Strålingsprocesser, Vådluftoxidationsprocesser, AOP'er til VOC og lugtbehandling, Avanceret oxidation af tekstilindustrien farvestoffer, Vandbehandling applikationer

Biologiske processer i spildevandsbehandling

Kursusindhold:
Grundlæggende begreber for biologiske processer, Principper for procesdesign til industrielt spildevand, Biologiske spildevandsrensningssystemer, Anvendelse af biologiske behandlingssystemer, Kemiske og petrokemiske spildevand, Lukkeproces vandcykler og produktgendannelseHvordan naturtilbud med affald, hvordan man beskæftiger sig med affald, rollen af organismer, fastfilmreaktorer, aktiveret slam, naturbehandlingssystemer, anaerobe enhedsprocesser, slambehandling og bortskaffelse, folkesundhed, bioteknologi og spildevandsbehandling, bæredygtig sanitet

Vand- og spildevandsrensningsanlæg

Kursusindhold:
Aktuelle spørgsmål i vand- og spildevandsbehandlingsoperationer, vand / spildevand operatører, opgradering af sikkerhed, energibesparelsesforanstaltninger og bæredygtighed, vand / spildevand Referencer, modeller og terminologi, vand / spildevandsdrift: matematik, fysik og tekniske aspekter, vand / spildevandsmat Drift, Videnskabsgrundlag, Blueprint-læsning, Vandhydraulik, Grundlag for elektricitet, Hydrauliske maskiner: Pumper, Vand / spildevandstransport, Vandeegenskaber, Grundvandskemi, Vandmikrobiologi, Vandøkologi, Vandkvalitet, Biomonitoring, Overvågning, Prøvetagning og Testing , Vand- og vandbehandling, drikkevandsforsyning, vandbeskyttelse, vandrensningsoperationer, spildevand og spildevandsbehandling, spildevandsbehandlingsoperationer

Vedvarende organiske forurenende stoffer

Bogindhold:
Protokol til konventionen af ​​1979 om grænseoverskridende luftforurening over store grænser af persistente organiske miljøgifte: Aftalen fra 1998 for UNECE-regionen, Udviklingen af ​​en global traktat om persistente organiske miljøgifte (POP), Kriterier for yderligere POP'er, chlorerede pesticider: Aldrin, DDT , Endrin, Dieldrin, Mirex, Hexachlorbenzen, Dioxiner og Furaner (PCDD / PCDF), Udgivelser af Polychlorerede Dibenzo-P-Dioxiner og Polychlorerede Dibenzofuraner til Land og Vand og med Produkter, Toksikologi og Risikovurdering af POP'er, Multimediemodeller af Global Transport og Skæbne af vedvarende organiske forurenende stoffer, baggrundsforurening af mennesker med dioxiner, dioxinlignende PCB'er og andre POP'er, POP'er i det sydlige Afrika, organokloriner i Nigeria og Afrika, kilder, skæbne og virkninger af vedvarende organiske miljøgifte i Kina med vægt på Pearl River Delt, DDT i Mexico, Dioxin og Furan Reduction Technologies for Forbrænding og Industrielle Termiske Proces Faciliteter, Alternative Technologies f eller destruktion af PCB og andre POP'er

Urban vanddistributionsnet design

Kursusindhold:
Introduktion, Grundprincipper for Rørstrøm, Rør Netværksanalyse, Omkostningsovervejelser, Generelle Principper for Netværkssyntese, Vandtransmissionslinjer, Vandfordelingsnettet, Enkeltindgang Kildeforgrenede Systemer, Enkeltindgang Kilde Looped Systems, MultiInput Source Branched Systems, MultiInput Source Looped Systems , Dekomponering af et stort vandsystem og optimal zonestørrelse, omorganisering af vandfordelingssystemer, transport af faste stoffer gennem rørledninger

Enhedslaboratorium for vand og spildevandsrensning

Kursusindhold:
Aktuelle spørgsmål i vand- og spildevandsbehandlingsoperationer, vand / spildevand operatører, opgradering af sikkerhed, energibesparelsesforanstaltninger og bæredygtighed, vand / spildevand Referencer, modeller og terminologi, vand / spildevandsdrift: matematik, fysik og tekniske aspekter, vand / spildevandsmat Drift, Videnskabsgrundlag, Blueprint-læsning, Vandhydraulik, Grundlag for elektricitet, Hydrauliske maskiner: Pumper, Vand / spildevandstransport, Vandeegenskaber, Grundvandskemi, Vandmikrobiologi, Vandøkologi, Vandkvalitet, Biomonitoring, Overvågning, Prøvetagning og Testing , Vand- og vandbehandling, drikkevandsforsyning, vandbeskyttelse, vandrensningsoperationer, spildevand og spildevandsbehandling, spildevandsbehandlingsoperationer

Vandrensning og genanvendelse

Kursusindhold:
Introduktion, International MAR Case Studies, Vandkvalitetsanalyse i MAR - Metoder og Resultater, Vandindvindingsteknologier i MAR, Design og styring af MAR Systems, Fremme MAR Systems for Vandgenbrug, Vandgenbrug i Mellemøsten og Nordafrikanske lande, Vandgenbrug i USA og Canada, Vandgenbrug i Australien og New Zealand, Vandgenbrug i Centraleuropa, Vandgenbrug i Asien, Vandgenbrug i Afrikas centrale og sydlige regioner, Vandgenbrug i Latinamerika og Caribien, Offentlig accept af vandgenanvendelse, Miljø- og sundhedsrisici baseret, Vandgenbrug i Japan, Vandgenanvendelse i Faisalbad Pakistan, Vandgenbrugsmetoder til landbrug, Afvanding af spildevand i bylandbrug, Kommunalt vandgenbrug, Etiske dilemmaer i vandgenvinding, De økonomiske dilemmaer for vandforvaltning og genbrug, Spildevandsrensning og genanvendelse i Spanien, case studies i mellemøstlige og nordafrikanske lande, vand tilgængelighed og vand intensitet brug indeks

Spildevand efterbehandling

Kursusindhold:
Fjernelse af næringsstoffer Anaerob behandling af kommunalt spildevand; Resource recovery fra kildesepareret husholdningsaffald: energi, vand, næringsstoffer og organiske stoffer; Spildevandsbehandling i algesystemer; Nicher til bioelektrokemiske systemer i spildevandsrensningsanlæg; Aerobe granulære slamreaktorer; Membraner i spildevandsrensning; Forbedret primær behandling Innovative primære og sekundære spildevandsbehandlingsteknologier til reduktion af organisk mikropollutants Efterbehandling for fjernelse af mikroforurenende stoffer; Teknologier, der begrænser gas- og lugtemissioner Reduktion af slamens indvirkning Produktion af højkvalitets genvundet vand; Produktion af slam til landbrugsapplikationer; Genopretning af energi fra slam Metalgenvinding fra slam: Problem eller Mulighed; Genopretning af næringsstoffer fra spildevandsstrømme; Genopretning af økologiske merværdiprodukter fra spildevand; Virkningen af ​​innovation på spildevandsbehandling økonomi; Vurdering af miljøpåvirkninger og fordele ved spildevandsrensningsanlæg; Bestemmelse af benchmarks i spildevandsrensningsanlæg ved brug af livscyklusvurdering Offentlige opfattelser af genbrugsvand; Drivhus- og lugtemissioner; Miljøforurenings påvirkning og risici i miljøet; Juridiske og politiske rammer for håndtering af spildevand; Miljøbeslutningsstøttesystemer; Overbygningsbaseret optimeringsværktøj til plantedesign og eftermontering; Modelbaseret komparativ vurdering af innovative processer

Bioreaktor design

Kursusindhold:
Bioprocessudvikling, introduktion til tekniske beregninger, præsentation og analyse af data, materialevægte, energibalancer, ustabilt materiale og energibalancer, væskestrømning, blanding, varmeoverførsel, masseoverførsel, enhedsoperationer, homogene reaktioner, heterogene reaktioner, reaktorteknik , nye metoder til flerfase bioreaktorer, design og modellering af immobiliserede biokatalytiske fremskridt inden for udvælgelse og design af flydende fase, enzymatiske membranreaktorer, versed micellar bioreaktion, fastgassystemteori og biofilmreaktorer, pulserende bioreaktorer, udformning af flydende væskestoffer, flokkuleringsbioreaktorer, bioreaktor design til plante, dødelige effekter af bobler i, en lowcost teknologi

Nanoteknologi i vand og spildevandsbehandling

Kursusindhold:
Nanoteknologi til vand og spildevandspotentialer og -begrænsninger, Miljømæssige og menneskelige sundhedsmæssige virkninger af nanomaterialer anvendt i vand- og spildevandsbehandling, Livscyklusvurdering af nanomaterialer mod grøn nanoteknologi, Fysisk og kemisk analyse af nanopartikler, Mobilitet skæbne og toksicitet af nanomaterialer i vand og spildevand, effektiv fosfat fjernelse ved hjælp af Ca-baserede lagdelt dobbelthydroxid nanomaterialer, genanvendelse MgOH2 nanoadsorbenter under fjernelse af tungmetaller fra spildevand ved anvendelse af CrVI som eksempel, Aktivt doperet titanoxid til vandrensning af nitrogen og sølv doping, Pd nanokatalysatorer til fjernelse af PCB, Aktiveret kulstofunderstøttede palladiserede jern nanopartikler applikationer til forurenet lokalrensning, Mikrobielle fremstillede sølvnanopartikler til vanddesinfektion, Elektrospun nanofibrøse membraner til vandbehandlingsanvendelser, Porøse keramiske og metalliske mikroreaktorer, Biomimetiske membraner til vandadskillelse ap plications, Functionalised graphene en ny platform for biosensorer, Nanoparticle-baserede sensorer til test af vandkvalitet, Grøn syntese af nanopartikler og nanomaterialer, Plantebaseret nanopartikler

Absorptionsprocesser i vand og spildevand

Kursusindhold:
Adsorptions- og adsorbentkarakterisering, Adsorptionsligevægt I: Generelle aspekter og adsorption med enkelt opløst adsorption, Adsorptionsligevægt II: Adsorptions-adsorption, Adsorptionskinetik, Adsorptionsdynamik i faste adsorbere, Fastsat adsorber design, Desorption og reaktivering, Geosorptionsprocesser i vand behandling,

Avanceret kemisk behandling af vand og spildevand

Kursusindhold:
Vand- og spildevandsmængder, Vand- og spildevandsmængder, Vand- og spildevandskomponenter, Enhedsoperationer af vand og spildevand, Flowmålinger og Flow- og Kvalitetsudligninger, Pumpe, Screening, Afvikling og Flotation, Blanding og flokkulering, Konventionel filtrering, Advanced Filtrering og Carbon Adsorption, Luftning, Absorption og Stripping, Enhedsprocesser Vand og spildevandsbehandling, Vandblødgøring, Vandstabilisering, Koagulation, Fjernelse af Jern og Mangan ved Kemisk Nedbør, Fjernelse af Fosfor ved Kemisk Nedbør, Fjernelse af Kvælstof ved Nitrifikation -Denitrificering, ionbytning, desinfektion

Bioteknologi i vand og spildevandsrensning

Kursusindhold:
Bakteriel metabolisme i spildevandsbehandlingssystemer, industrielle spildevandskilder og behandlingsstrategier, aktiveret slameproces, modellering af aerobe spildevandsbehandlingsprocesser, flydende Anaerob spildevandsbehandling, modellering af biogasreaktorer, aerob nedbrydning af recalcitrerende organiske forbindelser ved mikroorganismer, principper for Anaerob nedbrydning af organisk Forbindelser, Jordrensning og bortskaffelse, Bioremediering ved hæfteknikken, Bioreaktorer, Insitu Remediering, Kompostering af Organisk Affald, Anaerob Gæring af Våd og Semidry Affald Fraktioner, Deponeringsanlæg Sanitær Deponering af Fast Affald og Langvarige Problemer med Lakat, Sanitære Deponeringsanlæg Langsigtet Stabilitet og miljømæssige konsekvenser, procesteknik af biologisk spildevandsrensning, kommercielle anvendelser af biologisk spildevandsrensning, perspektiver af spildevandsaffald, offgas og jordbehandling
Program undervist i:
Engelsk

Se 10 flere kurser fra University of Tehran, Kish International Campus »

This course is Campus based
Start Date
Sep. 2019
Duration
Kontakt skolen
Deltid
Fuldtid
Deadline
Efter placeringer
Efter dato
Start Date
Sep. 2019
End Date
Ansøgningsfrist

Sep. 2019

Location
Ansøgningsfrist
End Date