Læs den officielle beskrivelse

Introduktion:

Ph.d.-uddannelsen i TEFL er designet til de studerende, der er villige til at fremme deres pædagogiske viden i engelsk sprogundervisning, forskningsmetoder, interkulturel kommunikation og uddannelsesmæssige fundament. Ph.d.-uddannelsen tilbyder professionel udvikling til studerende og forbereder dem til at være forsker og leder i undervisning i engelsk. Ph.d.-studerende får erfaring og forståelse inden for områder som; sproglige erhvervelse, andet sprog læsning og skrivning, sprog socialisering, sprog og identitet, andet sprog vurdering, diskurs analyse, kritisk anvendt lingvistik og forskningsmetoder.

Programmet tilbyder en unik undervisningsøvelse i et intensivt engelsk program. Denne erfaring giver graduates mulighed for at analysere sprog, opfylde de elevernes engelskspråklige læringsbehov og komme ind i feltet som professionel.

Ph.d.-grad i TEFL

Ph.d.-uddannelsen kræver færdiggørelse af 36 studiepoeng, et sæt kernekurser (10 studiepoints), valgfrie kurser (8 pct.) Og en ph.d.-afhandling (18 pct.). Hovedvægten af ​​programmet er på en vellykket gennemførelse af et original og selvstændigt forskningsprojekt skrevet og forsvaret som en afhandling.

Omfattende eksamen

Komplet eksamen skal højst tages i slutningen af ​​4. semester og er påkrævet, før en studerende kan forsvare ph.d.-forslaget. Studerende vil have to chancer for at bestå ph.d.-kompetencen. Hvis eleverne får en evaluering af "utilfredsstillende" på deres første omfattende prøveforsøg, kan den studerende genoptage kvalifikationen igen. Et andet fiasko vil resultere i opsigelse fra programmet. Den omfattende eksamen er udformet for at sikre, at den studerende har potentiale til at udføre doktorgradsstudier.

Ph.d.-forslag

Ph.d.-forslaget skal indeholde specifikke mål, forskningsdesign og -metoder samt foreslået arbejde og tidslinje. Desuden skal forslaget også indeholde en bibliografi og som bilag, eventuelle publikationer / supplerende materialer. Den studerende skal forsvare deres afhandlingsforslag til deres udvalg i en mundtlig eksamen.

Afhandling

En studerende skal vælge en afhandlingskonsulent (og en eller to medrådgivere om nødvendigt) inden for det første år af at være i ph.d.-uddannelsen, godkendt af fakultetskomiteen. I andet år skal et afhandlingskomité foreslået af rådgiveren ved siden af ​​ph.d.-forslaget afleveres til godkendelse. Afhandlingskomiteen skal bestå af mindst fem fakultetmedlemmer. To medlemmer af afhandlingskomiteen bør være fra de andre universiteter på lektor niveau. Senest ved udgangen af ​​5. semester skal en studerende præsentere og forsvare et skriftligt ph.d.-forslag.

Forskningsproces

En studerende forventes at mødes med sin afhandlingskomité mindst en gang om året for at gennemgå forskningsforløbet. I begyndelsen af ​​hvert kalenderår skal hver studerende og den studerendes rådgiver aflevere en evalueringsvurdering af elevens fremskridt, der beskriver de seneste års præstationer og planer for indeværende år. Afhandlingskomiteen gennemgår disse resuméer og sender den studerende et resumé af deres status i programmet. Studerende, der undlader at gøre tilfredsstillende fremskridt, forventes at rette op på eventuelle mangler og flytte til næste milepæl inden for et år. Undladelse af at gøre det vil resultere i afskedigelse fra programmet.

Ph.d.-afhandling

Inden for 4 år efter optagelse på ph.d.-uddannelsen forventes den studerende at afslutte specialeafhandlingen Den studerende skal have resultaterne af den forskning, der er godkendt eller offentliggjort i peer-reviewed journals. Ved indlevering af en skriftlig afhandling og offentligt forsvar og godkendelse fra udvalget tildeles den studerende ph.d.-graden. Forsvaret består af (1) en præsentation af afhandlingen af ​​kandidatstuderende, (2) spørgsmålstegn ved det generelle publikum og (3) lukket dørbesvarelse af afhandlingsudvalget. Den studerende bliver informeret om eksamensresultatet ved afslutningen af ​​alle tre dele af afhandlingens forsvar. Alle medlemmer af udvalget skal underskrive den endelige rapport fra ph.d.-udvalget og den endelige udgave af afhandlingen.

Et minimum GPA på 16 over 20 skal opretholdes for eksamen.

Levelingskurser (ikke relevant for graden)

Ph.d. i undervisning i engelsk sprog forudsætter en kandidatgrad i beslægtede felter. Men elever, der har en anden kandidatgrad, skal desuden udfylde niveauer, der er udformet til at give baggrund for ph.d.-kurser. Disse nivelleringsforløb afgøres af fakultetskomitéen og tælles ikke for kandidatkreditter til ph.d. i undervisning i engelsk sprog.

Kernekurser: 5 kurser kræves 10 point

Valgfag: 4 kurser kræves; 8 point

Kursusbeskrivelser

Forskning i sprogundervisning

Kursusindhold:
Forskningens art, udviklingsforskning, verbale protokoller, interaktionsanalyse, undersøgelsesanalyse, sprogindlæring og undervisningshistorier, ordforrådsteknikker, emner relateret til dataindsamling, fælles dataindsamlingsforanstaltninger, kodning, forskervariabler Gyldighed og pålidelighed, udformning af en kvantitativ undersøgelse , Kvalitativ Forskning, Klasseværelset Forskning, Blandede Metoder, Analyse af Kvantitative Data, Afsluttende og Rapporterende Forskning. Teknologier på tværs af kontinenter, websamarbejde på tværs af sprog, mindre almindeligt undervisede sprog, læreruddannelse og læringsstrategier

Sprogvurdering

Kursusindhold:
Udenlandsk og Andet Sprog Lærervurdering, Gyldighed i Sprogtestning, Principper for Sprogvurdering, Evalueringsudviklingsprocessen, Udvikling af Testspecifikationer for Sprogvurdering, Sammenkædningsvurdering med Instruktionsmål, En oversigt over Sprogstandarder for Elementær, Vurdering og Effektiv Peer Assessment, Web Basalt sprogprøvning, Fælles europæisk referenceramme, Konsekvenser for undervisning, Test af strategier, Hvilke lærere skal vide om testanalyse, Etik i sprogtestning og vurdering. Statistik for testanalyse og forbedring, Statistik for testbrug.

SLA-undersøgelser

Kursusindhold:
Undersøgelse af Instrueret Andet Sprogopsamling, Undersøgelse af Kognitive og Behandlingsmekanismer i instrueret SLA, Instrueret Elever Fluid og implicitte eksplicitte sprogprocesser, Psykolinguistiske aspekter af kønsopkøb i instrueret GFL-læring, Er der en forbindelse ?, Formel instruktion og erhvervelse af verbal morfologi, Undersøgelse rollen og virkningerne af form fokuseret instruktion, Undervisning markerede sproglige strukturer mere om erhvervelse af relative klausuler af arabiske elever af engelsk, betydningen af ​​form betyder mappings i eksplicit form fokuseret instruktion, struktur kompleksitet og effektiviteten af ​​eksplicit grammatik instruktion, fokus på former som et middel til forbedring af nøjagtig oral produktion, Fejlen i standardhypotesen, Undersøgelse af rolle og virkninger af interaktion og kommunikation Fokuseret instruktion, Negativ feedback og elevoptagelse i analytisk fremmedsprogundervisning, Bemærkning og rolle interaktionen i fremme af lan Guage learning, Udviser de bevis for opmærksomhed på form ?, Vurdering af rolle kommunikationsopgaver i udviklingen af ​​sproglige mundtlige produktionsfærdigheder, Sprogindlæring i indholdsbaseret instruktion, Effekter af lærerdiskurs på lærerdiskurs i et andet sprogklassesal, Sammenligning af effekten af ​​instruerede og naturalistiske L2-erhvervskontekster, En sammenlignende undersøgelse af virkningerne af studier i udlandet og fremmedsprogsundervisning på L2-lærernes grammatiske udvikling

Kritik af problemer i sprogundervisning

Kursusindhold:
Kritikere Andres Forskning, Ansøg om Forskningsfinansiering og Tilskud, Brug af Forskning i Sprogklassesalen, Preliminære Beslutninger, Beslutning om en Forskningsmetodik, Valg af Forskningsmetode, Kvalitativ Forskning, Narrativ Forespørgsel, Lav en Litteraturanmeldelse og Oprettelse af dine Menneskelige Emner Gennemgang, prøveudtagning og hvad det betyder, ved hjælp af indledende metoder, design og brug af rubrikker, forskningsparamigmer inden for andet sprogforskning, blandet metodeforskning, valg af forskningstype, aktionsforskning, casestudieforskning, samtaleanalyse, replikationsforskning i kvantitativ forskning, analyse Dine data statistisk, udgiver din forskning, en oase af sprog

Sproguddannelse

Kursusindhold:
Miljøanalyse, behovsanalyse, principper, målindhold og sekvensering, format og præsentation, overvågning og vurdering, evaluering, tilnærmelser til læseplanlægning, forhandlede læseplaner, vedtagelse og tilpasning af en eksisterende kursusbog, introduktion af ændring, planlægning af en servicekursus, undervisning og Curriculum Design, Curriculum Development, Ændring af behov for fremmedsprog, Situationsanalyse, Planlægningsmål og Kursplanlægning og lidt detaljer, Rollen og designet, Evalueringsmetoder

psykolingvistik

Kursusindhold:
Neural baser af taleprocession Phonology-strømme, læring, sprogets lyde, talet ordgennemgang, beregningsmodeller for talet ordgennemgang, hvordan småbørn udvikler evner, hændelsesrelaterede potentialer og magnetiske felter associeret med visuel ordgennemgang hos færdige voksenlæsere, forbindelsesledere, Beregningsmodeller, patient- og billedforskning, figurativ sprog, beregningsmetoder til figurativt sprog, udvikling af figurativt sprog, kognitiv neurovidenskab af figurativt sprog, diskurs og samtale, dekodning af ortografisk læring og udvikling af visuelt ord, hvordan kan hjernen læse ord? , Semantisk hukommelse, Beregningsmodeller af Semantisk Hukommelse, Udvikling af Kategorier og Begreber, Morfologisk Forarbejdning, En Tale Of Two Mechanisms ?, Syndforståelse, Neurobiology of Sentence Comprehension, Computational And Corpus Modeller Of Human Sentence Comprehension, Syndproduktion, Psykologisk Institut, Computational Mo Opdeling af diskurs og samtale, Børne samtale og erhvervelse, Elektrofysiologi af diskurs og samtale, Sprog og tanke, Beregningsmæssige tilnærmelser til sprog og tanke, Sprog og erkendelse i udvikling, Sprogtænkning og hjerne?

sociolingvistik

Kursusindhold:
Sociolinguistikkens historie, sociolingvistik og sprogets sociologi, sprogvariation og forandring, koder og social klasse, Dell-hæmer og etnografi om kommunikation, gumperz og interaktionssosiolingvistik, sociolingvistik og social teori, interaktion, sociolinguistiske muligheder for ansigt til ansigt-interaktion , Doctor Patient Communication, Diskurs og Skoler, Courtroom Discourse, Analyse Conversation, Narrative Analysis, Køn og Interaktion, Social Stratification, Social Constructionism, Symbolisk Interaktionisme Erving Goffman og Sociolingvistik, 9 Etnometologi og Medlemskab Kategoriseringsanalyse, Kraften til Diskurs og Diskursen af Magt, globaliseringsteori og migration, fortolkningens indledning og intersubjektivitet, sprogvariation og forandring, enkeltpersoner og fællesskaber, social klasse, socialt netværk, fonologi, social struktur Sprogkontakt og sprogændring, sociolingvistik og formel lingvistik, holdninger ideologi og awarene ss, Historisk sociolingvistik, Feltarbejde Metoder i Sprogvariation, Interaktion og Medier, Flersprogethed og Kontakt, Samfundsvidenskab, Kodeswitching-blanding, Sprogpolitik og Planlægning, Sprogudryddelse, Global Englishes, Applications, Forensic Lingvistik, Sprogundervisning og Sprogvurdering, Retningslinjer for Ikke-diskriminerende sprogbrug, sprogmigration og menneskerettigheder.

Diskursanalyse

Kursusindhold:
Oprindelse og Orientering, To Nøgleundersøgelser, Metode og Kritik, Ligheder og Forskelle, Overtalelse og Autoritet, Diskursiv Psykologi, Kritisk Tilgang til Diskursanalyse, Metodiske Tvister, Konversationsanalyse og Kraft, Diskursanalyse på tværs af arrangementer, Centrale værktøjer og teknikker, Diskursanalyse af Etnografiske data, Diskursanalyse af arkivdata, Diskursanalyse og digital praksis, Diskursanalyse af spil, Diskurs cybernetik og entextualisering af selvet, Tagning på Flickr som social praksis, Intertekstualitet og interdiscursivitet i online forbrugeranmeldelser. Talet interaktionsanalyse og digital diskurs , Co-konstruktion af identitet i virtuelle verdener for børn, Placering og repositionering, En refleksion på corpus assisteret diskursanalyse, Undersøgelse af digitale færdigheder i kontekst, iPhone som teknologisk artefakt, Sproget af sprog online og offline, Diskurser for kuration i digitale tider, The diskursiv konstruktion n af uddannelse i den digitale tidsalder

Statistisk analyse i sprogundervisning

Kursusindhold:
Funktioner og argumenter, Faktorer, Beskrivende statistikker, Bivariate statistikker, Dispersioner, Midler, Koefficienter for korrelation og lineær regression, Multipel regressionsanalyse, ANOVA-analyse af varians, Binær logistisk regression, Hierarkisk agglomerativ klyngeanalyse

Engelsk til specifikke formål

Kursusindhold:
ESP og Sprog, ESP og Lytte, ESP og læsning, ESP og Skrivning, Vocabulary, Engelsk for akademiske formål, Engelsk til forskningspublikationer, Engelsk for akademiske formål, Behovsanalyse og Curriculum Development i Genre og Engelsk til specifikke formål, ESP og Assessment , Teknologi, ESP og Corpus Studies, ESP og Interkulturel Retorik, Engelsk for Videnskab og Teknologi, Engelsk på Arbejdspladsen, Erhvervs engelsk, Hvor vi er, Juridisk Engelsk, Luftfart Engelsk, Engelsk til medicinske formål, Engelsk for sygepleje, Speciale og Dissertation Skrivning

L1 Acquisition Studies

Kursusindhold:

Forstå sprog, Kom i gang I samtale med børn, Perception, Tidlige ord, Produktion, Ord og betydninger, Konstruktioner og betydninger, Første kombinationer første konstruktioner, Modulerende ordbetydninger, Tilføjelse af kompleksitet inden for klausuler, Mere komplekse konstruktioner, Konstruktion af ord, Begreber og produktion er forskellige , Brug af sprog, Honing conversational færdighed, Gør ting med sprog, To sprog ad gangen, Nogle oversættelse ækvivalenter eller dubletter på fransk, Principper for dialekt erhvervelse, Proces i erhvervelse, Specialisering til sprog, Erhverv og forandring, Sprog og erkendelse, Lingvistisk determinisme Og "Tænk for at tale", Forholdet mellem sprog og kognition i forskellige sprogforløbsteorier, udvalgte aspekter af rumlig kognition hos børn, verbalisering og bevægelseshændelser, generel antagelse, eksperimentel undersøgelse af ekspressionen af ​​bevægelsesbegivenheder på fransk og tysk, metodologi, Specifikke hypoteser, resultater: Frivillig Moti på, Resultater: Forårsaget Motion, Diskussion

Interlanguage Pragmatics

Kursusindhold:
En gennemgang af litteraturen, dataindsamlingsteknikker i interlanguagepragmatik, metodologi, udvikling af pragmatisk bevidsthed, anmodningsstrategier, intern anmodning modifikation, ekstern anmodning modifikation, institutionel diskurs og interlanguage pragmatik forskning, institutionel diskurs og rolle peer vejledere, individuelle forskelle i NS- og NNS-lærer-direktiver, At få jobbet eller ikke i et ansættelsesinterview, afdække mellemsprogs Pragmatik i universitetsundervisningen, engelsk til specifikke formål og sprogsprogmatik, ved hjælp af bevægelser i åbningsrækkefølgen for at identificere opkald i institutionelle indstillinger, praktiske overvejelser

Sproglæreruddannelse

Kursusindhold:
Videnskaben i andet sprog Læreruddannelse, Andet sprogundervisning Læreruddannelse, Samarbejde på andet sprog Læreruddannelse, Læreruddannelse i praksis, Sprog i sproglæreruddannelse Et diskursperspektiv, Sprogbegreber i sproglæreruddannelse, Er sprog et verb? konceptuel forandring i lingvistik og sprog, Sproglæreruddannelsens sociale komponent, Definere emnet, Refleksivt sprog i sproglæreruddannelse, Uddannelse i undervisningssamtale, Problemer med sprogundervisning i sproglærer, Sprogbevidsthed i forberedelsen af ​​engelsklærere til specifikke , En metode til at rejse sprog, Trainee genererede sprogbevidsthed, Hvad kan vi forvente, Brugen af ​​lektrykkskrivninger til at udvikle lærernes klasseværelsessprog, Mod en ramme for sprogforbedring inden for kort tid, Impact on teachers of Language Variation som kursuskomponent , Integrerende sproglærere Disciplin Viden i et sprogkursus, Konstruktion af teoretiske forestillinger om L2 Skrive gennem metafor Conceptualisering, Præstjeneste Engelsk Lærers Overbevisninger mod Sprogbrug og Variation, Relevans af Viden om Andet Sprogforløb, Viden om Sprog og Den Gode Sproglærer, Pre Service ESL-lærere Viden om sprog og dets overførsel til lektionsplanlægning, hvad er phonetics, der skal gøres med sprogundervisning? Realiseringer, systemisk funktionel lingvistik og sprogklassesalen, Undersøgelse af effektiviteten af ​​faglig udvikling i pragmatik, hvorfor lærerne ikke bruger deres pragmatiske bevidsthed, lærerstuderende Eksplicit viden om grammatik og primære læseplaner i England, viden om sprog og test, erfaringskendskab om sprog og klasseværelse praksis i undervisning grammatik, diskurs analyse og fremmedsprog læreruddannelse
Program undervist i:
Engelsk

Se 10 flere kurser fra University of Tehran, Kish International Campus »

This course is Campus based
Start Date
Sep. 2019
Duration
Kontakt skolen
Deltid
Fuldtid
Deadline
Efter placeringer
Efter dato
Start Date
Sep. 2019
End Date
Ansøgningsfrist

Sep. 2019

Location
Ansøgningsfrist
End Date